Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Natalię Lebioda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Papierowe Skarby Natalia Lebioda z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

2. Bezpośredni kontakt z Firmą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem papierowe.skarby@onet.pl Na wszystkie wiadomości e-mail Sprzedawca odpowiada do 48h . W przypadku braku odpowiedzi należy sprawdzić zakładkę SPAM na swojej skrzynce elektronicznej lub ponowić wysłanie wiadomości.

3. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności sprzedawca nie wystawia paragonów ani faktur VAT , ale do każdego zamówienia jest dołączony dowód zakupu.

4. Rękodzieło NIE JEST zabawką , może zawierać małe elementy (zawsze mocowane jak najmocniej i najbezpieczniej). Jednak dając je dziecku jako zabawkę , (czyli w formie innej niż jest przeznaczone) Klient daje je na swoją WŁASNĄ odpowiedzialność .

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w projekcie ( w przypadku braku półfabrykatu jak np. koralik, przywieszka, wzoru papieru), przy czym zaznacza, że nie wpłyną one w znaczący sposób na efekt końcowy i będą wpasowywać się w projekt .

6.Zamieszczone na Stronie Internetowej Sprzedawcy  prace, zdjęcia oraz teksty są własnością Natalii Lebiody, dlatego zabrania się ich kopiowania, przywłaszczania, przerabiania oraz rozpowszechniania bez zgody Natalii Lebiody. Kopiowanie i przetwarzanie jakiejkolwiek części strony stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz. 83, sprost. Dz.U. 94 nr 43 poz.170.

7. Produkt jest wykonywany na zamówienie(po jego uprzednim opłaceniu) na wzór tych prezentowanych na zdjęciach. Ze względu na to iż jest to rękodzieło nie zawsze każdy przedmiot będzie w 100 % taki sam jak prezentowany na zdjęciu , jednak Sprzedawca zapewnia , iż różnica będzie nieznaczna .
      

§ 1 Definicje
 
1. Czas realizacji zamówienia – Jest czasem od ZAKSIĘGOWANIA PIENIĘDZY na koncie bankowym Sprzedającego do momentu DOSTAWY (WYSYŁKI). Należy owego pojęcia nie mylić z czasem dostarczenia do Klienta przesyłki przez Przewoźnika.
2.Dni robocze - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3.Dostawa (Wysyłka) oznacza wysyłkę zamówienia(Towaru) Klienta przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika.
4.Klient - oznacza osobę lub podmiot z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5.Konsument – oznacza Klienta, tj. osobę fizyczną dokonującą zakupu produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.Przedsiębiorca – oznacza Klienta dokonującego zakupu produktu w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy (Wysyłki) towarów.
8.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
9.Sprzedawca - oznacza Natalię Lebioda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Papierowe Skarby Natalia Lebioda z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705) NIP: 641 253 36 02, REGON 360493245, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: papierowe.skarby@onet.pl,
10.Strona Internetowa Sprzedawcy – oznacza stronę prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.papieroweskarby.pl
11.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawcy lub profili na platformach oferujących możliwość sprzedaży, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
12.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
       

§ 2 Postanowienia ogólne


1.Wszelkie prawa do Strony Internetowej Sprzedawcy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, a także do wzorców, formularzy, logotypów , prac, zdjęć oraz tekstów zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, dlatego zabrania się ich kopiowania, przywłaszczania, przerabiania oraz rozpowszechniania bez zgody Natalii Lebiody. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Kopiowanie i przetwarzanie jakiejkolwiek części strony stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz. 83, sprost. Dz.U. 94 nr 43 poz.170.

2.Zakazane są działania Klienta mające na celu rozpowszechnianie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sprzedawcy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


§ 3 Zamówienia oraz termin realizacji

1.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

2.Zamówienie zostaje realizowane dopiero po dokonaniu wpłaty oraz zaksięgowaniu pieniędzy na wskazanym koncie bankowym.
       
3.Czas realizacji jest podany przy każdym produkcie. Standardowo jest to 6-11 dni roboczych (patrz § 1 , punkt 2)  . W okresie Świąt np. w czasie Mikołajek , Bożego Narodzenie , itp. czas ten może ulec wydłużeniu ze względu na ilość zamówień. Za okresy świąteczne uważa się okresy od początku listopada do 24 grudnia  oraz od początku marca do 25 kwietnia .

4.Należy pamiętać, że każda rzecz jest TWORZONA RĘCZNIE Z NIEZWYKŁĄ STARANNOŚCIĄ, nie jest to produkcja maszynowa(fabryczna), dlatego czas realizacji jest nieco inny .

5.Czas realizacji indywidualnych zamówień (wg specyfikacji klienta) może wynosić 14 dni roboczych.  


 
§ 4 Płatności

1.Ceny danego Towaru stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a)przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po dokonaniu wpłaty oraz zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy);

Przelew należy dokładnie opisać tzn. w tytule przelewu należy wpisać dane zamawiającego: swoje imię , nazwisko, adres zamieszkania oraz swój nick (login)

b) Przelew elektroniczny obsługiwany przez Blue Media (Płatności Shoplo).

3.Sprzedawca nie wysyła paczek za pobraniem (płatność przy odbiorze nie jest możliwa).

4.Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Umowa Sprzedaży uznana za nie zawartą. Jeśli Klient poinformuje Sprzedawcę o zaistniałej przeszkodzie w terminowej wpłacie, termin płatności może ulec wydłużeniu.


5. Po 7 dniach Sprzedawca występuje o zwrot prowizji naliczony za sprzedaż danego produktu (jeżeli naliczenie miało miejsce).

 
§ 5 Dostawa

1.Sprzedawca realizuje Dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej tylko i wyłącznie przesyłkami rejestrowanymi, a ceny przesyłek są uzależnione od ich cennika.

2.Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z dostarczenia zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
    
3.Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §3 ust. 3.
    
4.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika na adres wskazany w zamówieniu.

5.Klient ma obowiązek sprawdzić stan doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju,  w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności Przewoźnika ( w dniu odbioru przesyłki). W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu nie są przyjmowane. Tylko na podstawie protokołu spisanego z Przewoźnikiem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.
    
6.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Wysyłki, pracownik Przewoźnika pozostawi awizo.
W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy (w tym przypadku koszt powrotu przesyłki oraz koszt ponownej wysyłki). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak awiza (jeśli pracownik przewoźnika takiego nie pozostawi – należy sytuację wyjaśnić w swojej placówce pocztowej lub z firmą kurierską), a co za tym idzie nie poniesie kosztów związanych z ponownym wysłaniem towaru (koszt ponownego wysłania = koszt powrotu przesyłki + koszt ponownego wysłania). Towar zostanie ponownie wysłany po wpłaceniu przez Klienta kwoty odpowiadającej wysokości ponownego wysłania i pokrywającej koszty zwrotnego odesłania towaru.

7. Produkty wysyłane są zawsze dobrze zabezpieczone (folia bąbelkowa , kartonik , itp.).


 8. Klient zobowiązuje się podać prawidłowy i pełny adres do wysyłki, który będzie zawierał imię i nazwisko adresata, nazwę ulicy wraz z numerem domu i mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość oraz aktualny numer telefonu. W przypadku gdy Klient poda nieprawidłowy lub niepełny adres do wysyłki, a przewoźnik uzna, że dostawa nie może być zrealizowana z powodu błędu, niepełnego lub nieistniejącego adresu, a co za tym idzie zwróci przesyłkę do nadawcy- Sprzedawca nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności, a co za tym idzie nie poniesie kosztów związanych z ponownym wysłaniem towaru (koszt ponownego wysłania = koszt powrotu przesyłki + koszt ponownego wysłania). Towar zostanie ponownie wysłany po uzyskaniu poprawnego adresu do wysyłki oraz wpłaceniu przez Klienta kwoty odpowiadającej wysokości ponownego wysłania i pokrywającej koszty zwrotnego odesłania towaru.

  § 6 Reklamacje

1.Każde zamówienie wykonywane jest z niezwykłą starannością , jednak uszkodzenia mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego użytkowania. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

2.Rękodzieło NIE JEST zabawką , może zawierać małe elementy (zawsze mocowane jak najmocniej i najbezpieczniej). Jednak dając je dziecku jako zabawkę, (czyli w formie innej niż jest przeznaczone) Klient daje je na swoją WŁASNĄ odpowiedzialność.

3.Nie należy ciągnąć za wystające elementy w celu sprawdzenia należytego ich przyszycia bądź przyklejenia .

4.Reklamacji podlegają tylko produkty uszkodzone z winy Sprzedawcy lub gdy są niezgodne z zamówieniem ( w przesyłce znajduje się inny przedmiot niż został zamówiony).

5.Reklamacja może być złożona tylko i wyłącznie przez osobę, która nabyła przedmiot.

6.Aby skorzystać z reklamacji przed wysłaniem towaru  Klient ma obowiązek wcześniejszego skontaktowania się pocztą elektroniczną ze Sprzedawcą ( w przypadku braku wcześniejszego kontaktu reklamacje nie będą rozpatrywane).  Zostaną podane wtedy szczegóły postępowania reklamacyjnego.

7.Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt ( na wskazany przez Sprzedawcę adres oraz odpowiednio zabezpieczony, przesyłką rejestrowaną, poleconą – należy zachować dowód nadania). Nie przyjmuję paczek za pobraniem oraz przesyłek nadanych na koszt adresata.

8.Jeżeli odsyłany przez Klienta produkt ulegnie zniszczeniu w transporcie z powodu braku lub niewłaściwego jego zabezpieczenia z winy Klienta, reklamacja nie będzie rozpatrywana.

9.W przypadku jeśli Klient odeśle produkt przesyłką nierejestrowaną, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jej zgubienie , co oznacza ,że reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

10.Koszty wysyłki Sprzedawca zwraca jedynie w przypadku reklamacji – gdy towar znacząco odbiega od prezentowanego na zdjęciu lub gdy uległ uszkodzeniu z winy Sprzedawcy.

11.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę produktu przeznaczonego do reklamacji .§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1.Klient, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru lub od momentu otrzymania towaru przez osoby trzecie wskazane przez Klienta. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni .

2.Klient skorzystać może z tego prawa w przypadku gdy:

a) Produkt nie był przygotowywany według wskazówek i życzeń klienta (na produkcie nie było naniesionych np. elementów, napisów, itp. wskazanych przez klienta, ) lub nie dokonano zmian w gotowym produkcie (np. dodanie napisu, itp.)
b)Produkt nie nosi znamion użytkowania, nie jest uszkodzony, NIE BYŁ KOPIOWANY.
c)Produkt jest zwracany w oryginalnym opakowaniu – jeśli takowe posiadał.
d)Posiada dowód zakupu.

3.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym. Klient składa Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie  można złożyć na formularzu, którego wzór zostanie przesłany przez Sprzedającego. Formularz można odesłać drogą poczty elektronicznej (w postaci skanu dokumentu z podpisem Klienta) lub dołączając razem ze zwracanym produktem.

4.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5.Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


6.Towar należy odesłać niezwłocznie na wskazany przez Sprzedającego adres (nie później niż 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) dobrze zabezpieczony ( folia bąbelkowa, kartonik) wraz z: wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu.

7.
Warunkiem zwrotu wpłaconej należności za towar jest odesłanie produktu na własny koszt (przesyłką rejestrowaną , polecona – należy zachować dowód nadania). Sprzedający nie przyjmuje paczek za pobraniem oraz przesyłek nadanych na koszt adresata . Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.Jeżeli odsyłany produkt przez Klienta ulegnie zniszczeniu w transporcie z powodu braku lub niewłaściwego jego zabezpieczenia z winy Klienta, należność nie zostanie zwrócona .

9.W przypadku jeśli Klient odeśle produkt przesyłką nierejestrowaną, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jej zgubienie, co oznacza, że należność nie zostanie zwrócona.

10.Koszty przesyłki zwracane są jedynie w przypadku gdy towar ZNACZĄCO odbiegał od tego prezentowanego na zdjęciu. Sprzedawca nie zwraca kosztów odesłania towaru (patrz punkt 7)

11.Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

12.Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy :

1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; *

*czyli nie można zwrócić produktu, który był wykonany według wskazówek i życzeń klienta (na produkcie zostały naniesione np. elementy, napisy, itp. wskazane przez klienta, ) lub  gotowego produktu, na  którym dokonano zmian (np. dodanie napisu, itp.)

 § 8 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

2.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania nowej wersji. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym Regulaminem przed dokonaniem zamówienia lub w momencie jego składania.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2017 r.

4.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu .